BAN GIÁM HIỆU

 • Phạm Thị Ánh Tuyết
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   HIỆU TRƯỞNG
  • Học hàm, học vị:
   ĐHSP Ngữ Văn
  • Điện thoại:
   0948161888
  • Email:
   anhtuyetpctdh@gmail.com
 • Lê Văn Lai
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   PHÓ HIỆU TRƯỞNG
  • Học hàm, học vị:
   ĐHSP Toán
  • Điện thoại:
   0985758964
  • Email:
   levanlai.thptclv@gmail.com
 • Nguyễn Thị Tân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   PHÓ HIỆU TRƯỞNG
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ Văn học Việt Nam
  • Điện thoại:
   0912274159
  • Email:
   khanhtan73@gmail.com
 • Hồ Ngọc Cường
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   PHÓ HIỆU TRƯỞNG
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0913486599
  • Email:
   hongoccuong76@gmail.com